BG2531W1.jpg
Afghan Turkaman
2,000.00
BG779W1.jpg
Kashan
7,500.00
BGHorseCoverW.jpg
Qashqai Horsecover
2,000.00
BG2683F.jpg
Qum Part Silk
8,500.00
BGSoumak1.jpg
Soumak
850.00
Seneh Kilim
Seneh Kilim
650.00
Qashqai Rug
Qashqai
200.00
Hamedan Rug
Hamedan
140.00
Bijar Kilim
Bijar Kilim
650.00
Shiraz Kilim
Shiraz Kilim
550.00
Hamedan Runner
Hamedan
500.00
BG812W1.jpg
Kashan
7,500.00
BA240W1.jpg
Tabriz
25,000.00
BA219W1.jpg
Esfahan Fatehi
25,000.00
BA266W1.jpg
Nain
25,000.00
BA32W.jpg
Esfahan
25,000.00
BA218W.jpg
Nain Habibian
25,000.00
BG1462W1.jpg
Kashan
7,500.00
Nain 1.26m x 0.90m £700.jpg
Nain
700.00
Abadeh 1.52m x 1.01m £1600.jpg
Abadeh
1,600.00
BG4797W1.jpg
Kashan
550.00
Afshar 2.24m x 1.45m £1650.jpg
Afshar
1,650.00
Varamin 3.27m x 2.13m £4000.jpg
Varamin
4,000.00
BG4829W1.jpg
Antique Sultanabad
8,500.00
BG4828W1.jpg
Antique Mahal
8,500.00
BG4795W1.jpg
Mir
2,000.00
BG4796W1.jpg
Kashan
4,000.00
BG4794W1.jpg
Kashan
6,500.00
BG4791W1.jpg
Nanaj
6,500.00
BG3330W1.jpg
Bakhtiyar
2,500.00
Photo 29-06-2017, 22 25 21.jpg
Qum
1,800.00
Photo 29-06-2017, 22 25 21 (1).jpg
Qum
1,650.00
BG1142W1.jpg
Hereke
5,000.00
BGQum2W1.jpg
Qum
1,250.00
Sirjan Rug
Sirjan
750.00
Old Shriven Runner
Old Shirvan
3,500.00
Seneh Rug
Seneh
140.00
Tabriz Rug
Tabriz
200.00
Qashqai Rug
Qashqai
1,800.00
Qashqai Jajim
Jajim
650.00
Qashqai Jajim
Jajim
650.00
Paisley Mir Rug
Mir
130.00
Abadeh Rug
Abadeh
600.00
Yalameh Rug
Yalameh
650.00
Koliyaee Rug
Koliyaee
650.00
Hamedan Runner
Hamedan
750.00
Paisley Hamedan Runner
Hamedan
650.00
Varamin Runner
Varamin
650.00
Old Shriven Runner
Old Shirvan
900.00
Hamedan Rug
Hamedan
180.00
Afshar Rug
Afshar
650.00
Abadeh Rug
Abadeh
650.00
Bijar Rug
Bijar
800.00
Old Shriven Rug
Old Shirvan
2,500.00
Sherkat-e-Farsh Rug
Sherkat-e-Farsh
1,100.00
Afghan Prayer Rug
Afghan
900.00
Afghan Rug
Afghan (Silk Fringing)
750.00
Afghan Balouch Rug
Balouch
550.00
Kashan Rug
Kashan
1,200.00
Qum Runner
Qum
2,500.00
Antique Bakhshaish Rug
Antique Bakhshaish
35,000.00
Kashan Rug
Farshchi Kashan
34,000.00
Abadeh Runner
Abadeh
1,600.00 2,000.00
sale
Gharajeh Runner
Gharajeh
2,200.00
Qum Runner
Qum
4,000.00
Qum Runner
Qum
4,000.00
Loribaft Rug
Loribaft
1,600.00
Qum Rug
Qum
6,500.00
Kashan Rug
Kashan
2,700.00
Kashan Rug
Kashan
4,500.00
Qum Rug
Qum
2,500.00
Sarouq Rug
Sarouq
2,500.00
Kashan Rug
Kashan
2,200.00
Indian Kilim
Kilim
120.00
Indian Kilim
Kilim
150.00
Indian Kilim
Kilim
150.00
Indian Kilim
Kilim
65.00
Tajabad Rug
Tajabad
130.00
Paisley Kerman Rug
Kerman
3,600.00
Heriz RUg
Heriz
5,000.00
Heriz Rug
Semi-Old Heriz
6,000.00
Heriz Rug
Geravan
5,000.00
Heriz Rug
Heriz
5,000.00
Heriz Rug
Geravan
5,000.00
Heriz Rug
Geravan
5,000.00
Heriz Rug
Heriz
2,000.00
Mahal Rug
Mahal
6,500.00
Bijar Runner
Bijar
1,800.00
Gabeh Runner
Gabeh
650.00
Sarouq Rug
Sarouq
4,500.00
Balkan Kilim
Balkan Kilim
2,500.00
Seneh Kilim
Semi-Old Seneh Kilim
650.00
Qashqai Saddle Bag
Qashqai Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Qashqai Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Old Bakhtiyar Rug
Old Bakhtiyar
8,500.00
Old Khamseh Rug
Old Khamseh
8,000.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Afshar Rug
Afshar
650.00
Old Heriz Rug
Old Heriz
1,100.00
Tajabad Rug
Tajabad
650.00
Old Malaya Rug
Old Malayer Kalehgi
1,000.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Qum Rug
Qum
2,500.00
BG785W1.jpg
Mahal
3,500.00
Yazd Rug
Yazd
3,500.00
Qum Rug
Qum Wool
1,400.00
Tabriz Rug
Tabriz
2,500.00
Persian Turkaman Rug
Persian Turkaman (Silk Fringing)
2,500.00
Kashan Rug
Kashan
5,000.00
Qum Vase Design Rug
Qum
1,600.00
Bijar Rug
Bijar
15,000.00
Old Turkaman Rug
Old Turkaman
1,800.00
Kashan Rug
Kashan
8,000.00
Joshegan Rug
Joshegan
3,000.00
Joshegan Rug
Joshegan
2,500.00
Heriz Rug
Geravan
5,000.00
Paisley Dorokhsh Rug
Dorokhsh
11,000.00
Mahal Rug
Mahal
8,500.00
Sultanabad Rug
Sultanabad
18,000.00
Antique Serapi Heriz Rug
Antique Serapi Heriz
25,000.00
Sarab Runner
Sarab
1,500.00