BGSoumak1.jpg
Soumak
850.00
Seneh Kilim
Seneh Kilim
650.00
Shiraz Kilim
Shiraz Kilim
750.00
Qashqai Rug
Qashqai
200.00
Hamedan Rug
Hamedan
140.00
Bijar Kilim
Bijar Kilim
650.00
Shiraz Kilim
Shiraz Kilim
550.00
Hamedan Runner
Hamedan
500.00
BG812W1.jpg
Kashan
7,500.00
BA240W1.jpg
Tabriz
25,000.00
BA219W1.jpg
Esfahan Seirafian
25,000.00
BA266W1.jpg
Nain
25,000.00
BA32W.jpg
Esfahan
25,000.00
BA218W.jpg
Nain Habibian
25,000.00
BG1462W1.jpg
Kashan
7,500.00
Nain 1.26m x 0.90m £700.jpg
Nain
700.00
Abadeh 1.52m x 1.01m £1600.jpg
Abadeh
1,600.00
BG4797W1.jpg
Kashan
550.00
Afshar 2.24m x 1.45m £1650.jpg
Afshar
1,650.00
Varamin 3.27m x 2.13m £4000.jpg
Varamin
4,000.00
BG4829W1.jpg
Antique Sultanabad
8,500.00
BG4828W1.jpg
Antique Mahal
8,500.00
BG4795W1.jpg
Mir
2,000.00
BG4796W1.jpg
Kashan
4,000.00
BG4794W1.jpg
Kashan
6,500.00
BG4791W1.jpg
Nanaj
6,500.00
BG3330W1.jpg
Bakhtiyar
2,500.00
Photo 29-06-2017, 22 25 21.jpg
Qum
1,800.00
Photo 29-06-2017, 22 25 21 (1).jpg
Qum
1,650.00
BG1142W1.jpg
Hereke
5,000.00
BGQum2W1.jpg
Qum
1,250.00
MM108W1.jpg
Antique Malayer
2,300.00
Sirjan Rug
Sirjan
750.00
BA3333W1.jpg
Old Meshkabad
12,500.00
Antique Meshkabad Rug
Antique Meshkabad
18,000.00
Old Shriven Runner
Old Shirvan
3,500.00
Seneh Rug
Seneh
140.00
Farahan Rug
Farahan
200.00
Tabriz Rug
Tabriz
200.00
Farahan Rug
Farahan
200.00
Qashqai Rug
Qashqai
1,800.00
Qashqai Jajim
Jajim
650.00
Qashqai Jajim
Jajim
650.00
Paisley Mir Rug
Mir
130.00
Hamedan Rug
Hamedan
140.00
Abadeh Rug
Abadeh
600.00
Yalameh Rug
Yalameh
650.00
Koliyaee Rug
Koliyaee
650.00
Hamedan Runner
Hamedan
750.00
Paisley Hamedan Runner
Hamedan
650.00
Varamin Runner
Varamin
650.00
Old Shriven Runner
Old Shirvan
900.00
Hamedan Rug
Hamedan
180.00
Qashqai Rug
Qashqai
95.00
Afshar Rug
Afshar
650.00
Abadeh Rug
Abadeh
650.00
Bijar Rug
Bijar
800.00
Old Shriven Rug
Old Shirvan
2,500.00
Sherkat-e-Farsh Rug
Sherkat-e-Farsh
1,100.00
Sherkat-e-Farsh Rug
Sherkat-e-Farsh
2,500.00
Afghan Prayer Rug
Afghan
900.00
Afghan Rug
Afghan (Silk Fringing)
750.00
Afghan Balouch Rug
Balouch
550.00
Old Meshkabad Rug
Old Meshkabad
12,500.00
Kashan Rug
Kashan
1,200.00
Qum Runner
Qum
2,500.00
Qashqai Rug
Qashqai
95.00
Antique Bakhshaish Rug
Antique Bakhshaish
35,000.00
Kashan Rug
Farschi Kashan
34,000.00
Abadeh Runner
Abadeh
2,000.00
Gharajeh Runner
Gharajeh
2,200.00
Qum Runner
Qum
4,000.00
Qum Runner
Qum
4,000.00
Abadeh Rug
Abadeh
2,200.00
Loribaft Rug
Loribaft
1,600.00
Qum Rug
Qum
6,500.00
Kashan Rug
Kashan
2,700.00
Kashan Rug
Kashan
4,500.00
Qum Rug
Qum
2,500.00
Sarouq Rug
Sarouq
2,500.00
Kashan Rug
Kashan
2,200.00
Indian Kilim
Kilim
120.00
Indian Kilim
Kilim
150.00
Indian Kilim
Kilim
150.00
Indian Kilim
Kilim
65.00
Tajabad Rug
Tajabad
130.00
Paisley Kerman Rug
Kerman
3,600.00
Heriz RUg
Heriz
5,000.00
Heriz Rug
Semi-Old Heriz
6,000.00
Heriz Rug
Geravan
5,000.00
Heriz Rug
Geravan
5,000.00
Heriz Rug
Heriz
5,000.00
Heriz Rug
Geravan
5,000.00
Heriz Rug
Geravan
5,000.00
Heriz Rug
Heriz
1,500.00
Heriz Rug
Heriz
4,500.00
Mahal Rug
Mahal
6,500.00
Bijar Runner
Bijar
1,800.00
Gabeh Runner
Gabeh
650.00
Sarouq Rug
Sarouq
4,500.00
Balkan Kilim
Balkan Kilim
2,500.00
Seneh Kilim
Semi-Old Seneh Kilim
650.00
Koliyaee Rug
Koliyaee
1,600.00
Qashqai Saddle Bag
Qashqai Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Qashqai Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Old Bakhtiyar Rug
Old Bakhtiyar
8,500.00
Old Khamseh Rug
Old Khamseh
8,000.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Afshar Rug
Afshar
650.00
Old Heriz Rug
Old Heriz
1,100.00
Tajabad Rug
Tajabad
650.00
Antique Serapi Heriz Rug
Antique Heriz
21,000.00
Tabriz Rug
Tabriz (Signed Jabari)
25,000.00
Old Malaya Rug
Old Malayer Kalehgi
1,000.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Qashqai Saddle Bag
Saddle Bag
280.00
Qum Rug
Qum
2,500.00
BG785W1.jpg
Mahal
3,500.00
Yazd Rug
Yazd
3,500.00
Qum Rug
Qum Wool
1,400.00
Tabriz Rug
Tabriz
2,500.00
Persian Turkaman Rug
Persian Turkaman (Silk Fringing)
2,500.00
Kashan Rug
Kashan
5,000.00
Qum Vase Design Rug
Qum
1,600.00
Bijar Rug
Bijar
15,000.00
Old Turkaman Rug
Old Turkaman
1,800.00
Kashan Rug
Kashan
11,000.00
Joshegan Rug
Joshegan
3,000.00
Tabriz Rug
Tabriz
2,000.00
Joshegan Rug
Joshegan
2,500.00
Heriz Rug
Geravan
5,000.00
Paisley Dorokhsh Rug
Dorokhsh
11,000.00
Mahal Rug
Mahal
8,500.00
Sultanabad Rug
Sultanabad
18,000.00
Nain Rug
Nain
2,500.00
Antique Serapi Heriz Rug
Antique Serapi Heriz
25,000.00
Old Mahal Rug
Old Mahal
18,000.00
Tabriz Kalehgi
Tabriz Kalehgi
12,500.00
Bijar Kalehgi
Bijar Kalehgi
10,000.00
Sarab Runner
Sarab
1,500.00